วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด จัดกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา (update)

จาก การประชุมแลกเปลี่ยนกันครั้งนั้น  ต่อเนื่องมาถึงวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้จัดให้โรงเรียนส่วนหนึ่งประมาณ ๓๐ แห่ง ได้มาเล่าสู่กันฟังและเป็นตัวแทนการประชุมหารือเพื่อร่วมจัดกิจกรรมในปีงบ ประมาณ ๒๕๕๕ ได้ข้อสรุปว่า แบ่งโรงเรียน ๒๓๒ โรงเรียน เป็น ๖ กลุ่ม   กลุ่ม ๑ = ๓๗ โรงเรียน   กลุ่ม ๒ = ๓๖ โรงเรียน  กลุ่ม ๓ = ๔๖ โรงเรียน    กลุ่ม ๔ = ๔๐ โรงเรียน      กลุ่ม ๕ = ๓๔โรงเรียน   กลุ่ม ๖ = ๓๙ โรงเรียน   

หรือ ดูข้อมูลแบ่งกลุ่มได้ด้านล่างบทความนี้ จ้า
 

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา    (วคส.)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา   (สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้่านคุณธรรมและจริยธรรม

เรื่องรายเดือน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.