วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณครูผู้ปลูกฝังคุณธรรม รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณครูผู้ปลูกฝังคุณธรรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้่านคุณธรรมและจริยธรรม

เรื่องรายเดือน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.